Disclaimer

Lichaamsmeting

– Lichaamsmeting onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. Lichaamsmeting zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen, waaronder kanker, te kunnen meten en/of genezen. Lichaamsmeting zal nooit adviseren om een door een arts voorgeschreven medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

– Lichaamsmeting streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit.
Desondanks kan Lichaamsmeting geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lichaamsmeting is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Lichaamsmeting is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd

– Indien Lichaamsmeting aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lichaamsmeting beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

– Indien een vordering jegens Lichaamsmeting niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig is gemaakt, komt deze rechtsvordering, na het verstrijken van het jaar, te vervallen.

– Lichaamsmeting is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

– Lichaamsmeting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Lichaamsmeting zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

– De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lichaamsmeting.